نشانه های احیای اقتصاد ایران

English

نشانه های ده گانه احیای اقتصاد شامل:

1.تبدیل رشد اقتصادی از 8.6- به 4.4+

2.کاهش تورم از %40 به %7.8

3.جلو زدن صادرات از واردات

4.زنده کردن صادرات نفت به اندازه پیش از تحریم

5.افزایش شاخص بورس از 40 هزار واحد به 90 هزار واحد

6.ثبت رکورد جذب سرمایه گزار خارجی

7.تحقق بخشیدن به اقتصاد غیر نفتی

8.خروج بخش های اقتصادی از رکود

9.افزایش شفافیت محیط اقتصادی

10.بهبود بخشیدن تراز تجاری غذایی به اندازه 5 میلیارد دلار

می باشند

دیدگاه خود را بیان کنید