پارامتر های موثر در انتخاب بلبرینگ

English

١. فضای موجود

٢. میزان بار

٣. جهت نیرو از شعاعی به محوری

 

۴.خود میزانی ۵

. سرعت ( سرعت بال بیشتر است )

 

۶. دقت

٧.صدا ( صدای رول بیشتر است )

 

٨.صلبیت : تغییر فرم پیلاستیک را ندارد ،الاستیک هستند و تغییرناپذیرند.

 

٩. حرکت محوری : هرگاه شفت در معرض حرارت باشد باید از رولبرینگ استفاده شود.

١٠ . نصب ( مونتاژ) و بیرون آوردن ( دمونتاژ)

 

 

تذکر : ایجاد گرما از دست دادن دقت و ایجاد سروصدا و مقاومت زیاد در دوران از نشانه های خرابی بیرینگ است.

دیدگاه خود را بیان کنید