مدیریت بخش حسابداری

حساب,حسابدار,حسابداری,پاک,atc,atcbearing,bearing,ذثشقهدل,شفزذثشقهدل

رشته حسابداری, حسابدارatcbearing,خانم پاک

English

مدیریت بخش حسابداری

سرکار خانم پاک که فارغ التحصیل رشته حسابداری هستند مدیریت قسمت حسابداری را بر عهده دارند.